Fillable Due Diligence - Wroc?awski Park Technologiczny - technologpark

Description
Zacznik nr 4 A do Regulaminu udzielania pomocy de minimis NR WI/........./.../.../2015 Wrocawski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54424 Wrocaw WNIOSEK o udzielenie pomocy de minimis w ramach transferu wsparcia otrzymanego przez Wrocawski Park Technologiczny S.A. we Wrocawiu na podstawie umowy o udzielenie wsparcia uwzgldniajcej fazy Projektu Nr POIG.05.03.0000003/0900 w ramach dziaania 5.3 Wspieranie...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

4.0

Satisfied

26

 Votes