Fillable Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si? o pomoc ... - technologpark

Description
Zacznik nr 3 do Regulaminu udzielania pomocy de minimis FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SI O POMOC DE MINIMIS 1 A. Informacje dotyczce podmiotu, ktremu ma by udzielona pomoc de minimis 2: 1) Imi i nazwisko albo nazwa podmiotu 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu 3) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu A1. Informacje dotyczce wsplnika spki cywilnej lub osobowej...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

5.0

Satisfied

31

 Votes