Fillable Krak w, 14 - Krakowski Park Technologiczny - sse krakow

Description
Krakw, 10.08.2010r. Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwieo publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartoci szacunkowej mniejszej ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy,...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

5.0

Satisfied

52

 Votes