Fillable AJUNTAMENT DE CAMPOS - rebost ajcampos

Description
Nm. 92 23 de juny de 2015 Sec. III. Pg. 32401 Secci III. Altres disposicions i actes administratius AJUNTAMENT DE CAMPOS 10641 Decret delegacions junta de govern Aquesta batlia, amb data de 13 de juny, ha dictat un decret del segent tenor literal: DECRET DE BATLIA En aplicaci de les atribucions que em confereixen els articles 43 i segents i 114 i segents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relaci amb...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotation
  • Share
Fill Online
Rate This Form

5.0

Satisfied

43

 Votes