Fillable Pag-Unawa sa Islam - IslamHouse .com

Description
Basahin mo At ang iyong Panginoon ay Lubos na Mapagbigay siya ang nagturo ng pagsulat at nagturo sa mga tao ng hindi niya nalalaman. Qur an 96 1-5 Pagkatapos ay sinabi ni Gabriel kay Muhammad na siya ay pinili na maging Sugo ng Allah. Ganito ang dalisay na relihiyon. Qur an 98 5 ANG Pag-aayuno SAUM Sa bawat taon sa buwan ng Ramadan ang ika-siyam na buwan sa isang taon lahat ng Muslim ay nag-aayuno mula sa...
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
  • Fill Online
  • eSign
  • eFax
  • Email
  • Add Annotations
  • Share
Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download
Fill Online